לקוחות מוגבלים: איפיון סוגי מוגבלות ורמת סיכון ביכולת פרעון צ'קים

לקוח מוגבל רגיל

לקוח מוגבל רגיל הוא לקוח שהינו בעל חשבון בנק שהוכרז ע"י הבנק בו מתנהל החשבון כחשבון מוגבל.

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

חשבון מוגבל זהו חשבון בנק שבמשך שנה לא כובדו בחשבון לפחות עשרה צ'קים כאשר ההחזרת הצ'ק נרשמת מהסיבה 'אין כיסוי מספיק' ולא מסיבה טכנית כגון: טרם הגיע תאריך הפרעון, אי התאמה בין הסכום הרשום במילים לבין הסכום הרשום במספרים, תיקון שנעשה בצ'ק ללא חתימה, הפקדת צ'ק 'למוטב בלבד' שלא לחשבון על שם המוטב, מילוי פרטי הצ'ק בעפרון, בטוש או בכלי כתיבה אחר פרט לעט ועוד.

תנאי נוסף להגבלת חשבון הוא שעברו לפחות חמש עשרה יום בין אי כיבוד הצ'ק הראשון לאי כיבוד הצ'ק העשירי.

במידה והתנאים מתקיימים הבנק המנהל את החשבון מודיע ללקוח ולבנק ישראל על הגבלת החשבון ומידע זה מועבר ליתר הגופים הפיננסיים. משך הזמן בו החשבון מוגבל הוא שנה אחת.

ההכרזה תדווח לבנק ישראל ותועבר לכל הבנקים והגופים הפיננסיים. ישנם מספר סנקציות המוטלות על לקוח מוגבל שנועדו לצמצם את שימושו בצ'קים ובכך להקטין את הסיכון העסקי לו חשופים הגורמים המבצעים עסקים עם הלקוח המוגבל.

 

פרטים נוספים על לקוח מוגבל רגיל.

לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות

לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות מתחלקים לשני סוגים עיקריים:

  • לקוחות מוגבלים חמורים - לקוחות אשר יש להם או היו להם יותר מאשר חשבון מוגבל אחד או שאותו חשבון בנק בבעלותם הוגבל יותר מפעם אחת.
  • לקוחות מוגבלים מיוחדים - לקוחות אשר נפתח נגדם תיק הוצאה לפועל, מונה לנכס בבעלותם כונס נכסים, בית המשפט הכריז עליהם כפושטי רגל או שבית הדין הרבני דן בתיק שנפתח נגדם בגין סירובי גט.

באשר לאיפיון הסיכון העסקי, ברוב המכריע של המקרים לקוח מוגבל חמור הינו בעל סיכון גבוה ביותר מכיוון שניתן להבחין במגמה ברורה של החזרות צ'קים שניתנו על ידו. לעומת זאת, איפיון של לקוח מוגבל מיוחד הינו מורכב יותר, בעיקר במידה וההגבלה נוצרה בגין תיק בבית הדין הרבני או תיק הוצאה לפועל, מכיוון שייתכן שלקוח זה יזכה בתיק ובנוסף ייתכן שמצבו הפיננסי הוא יציב למרות עובדת קיום התיק נגדו.

גם זיהוי של לקוח מוגבל מיוחד הינו קשה יותר מכיוון שפרטיהם אינם מופיעים ברוב המקרים במאגרי המידע הזמינים באתר בנק ישראל.

פרטים נוספים על לקוח מוגבל חמור.

לקוחות מוגבלים: דרכי התמודדות

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם לקוחות מוגבלים היא בדיקה ומניעה מראש של קבלת צ'קים מלקוחות בעלי פרופיל סיכון גבוה אלו. ישנם מספר מאגרי מידע באינטרנט באמצעותם ניתן לבצע בדיקת לקוחות מוגבלים ובדיקות נוספות שיכולות לגלות פרופיל סיכון של צ'ק או של לקוח מסויים. שימוש במאגרי מידע אלה יכול לחסוך סכומי כסף משמעותיים, משאבים אנושיים רבים, עוגמת נפש, סיכונים עסקיים נוספים ועוגמת נפש שיכולה להגרם לעסק המבצע עסקה משמעותית אשר הלקוח אינו עומד בתנאי העסקה בכלל ובתנאי הפרעון בפרט.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל משכנתא למוגבלים.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל הלוואות למוגבלים.

משכנתאות למוגבלים בחשבון