הליכי פשיטת רגל - המשך

אסיפות נושים

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

לאחר מתן צו כינוס מתקיימות 1-2 אסיפות נושים בהשתתפות החייב, הנושים ונציג הכונס. במהלך האסיפה הכונס מציג את ממצאי החקירה, הנושים רשאים לתשאל את החייב שאלות רלוונטיות לחוב כלפיהם והחייב מציג את טיעוניו. בסיום האסיפה צריכה להתקבל החלטה באופן המשך ההליכים: הסדר פשרה או המשך הליכים לקראת הכרזה על החייב כפושט רגל, מינוי נאמן לנכסיו, מימוש כל נכסי החייב או חלקם וחלוקת התקבולים לנושים לפי סדר עדיפות נושים.

צו פשיטת רגל

באם אין הסדר פשרה בסמכות בית המשפט להוציא צו פשיטת רגל שמשמעותו היא שהחייב פשט את הרגל בפועל. נכסיו של פושט הרגל מחולקים בין הנושים לפי סדר עדיפות הבא:

 

  • הוצאות הליכי פשיטת הרגל ונושים אשר הבטיחו את החוב באמצעות שעבודים.
  • חובות אשר מוגדרים חובות בדין קדימה: שכר עבודה, דמי מזונות, שכירות וחובות לרשויות הממשלה והעירייה.
  • נושים שחובם אינו מובטח בשעבוד.

עוד בסמכות בית המשפט לדחות את הבקשה לפשיטת רגל באם הוא סבור שהחייב מנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל שלא בתום לב והוא יכול וצריך לשלם את כל חובותיו לנושים. בנוסף, בית המשפט יכול לדחות את ההחלטה על מנת לאפשר לצדדים לנסות ולהגיע להסדר פשרה.

פשיטת רגל הפטר

אם החייב הוכרז כפושט רגל, בסמכות בית המשפט להוציא צו הפטר אשר משמעותו היא שלאחר חלוקת נכסי החייב לנושים שאר החובות שנותרו נמחקים מלבד:

  • חוב מזונות.
  • חוב שנוצר כתוצאה מקנס או התחייבות להמנע מעברה.
  • חוב שנוצר במרמה או שהויתור עליו הושג במרמה.

צו הפטר מאפשר לפושט הרגל להתחיל מחדש ולהשתחרר מהליכי הגבייה שהופעלו נגדו טרם הכרזתו כפושט רגל.

הליכים נוספים

  • בכל אחד מהשלבים של הליכי פשיטת רגל רשאי החייב להציע הסדר פשרה עם נושיו. במידה וההסדר מתקבל ע"י הנושים ובית המשפט, הליכי פשיטת הרגל מסתיימים בהסדר הפשרה.
  • בזמן ביצוע ההליכים השונים מתקיימת חקירה ע"י אגף הכונס הרשמי על מנת לחקור את מהות החובות הקיימים, להגיע לכל נכסי החייב, לוודא שהחייב לא מנסה להבריח נכסים ועוד.

לעמוד קודם על הליכי פשיטת רגל

למידע נוסף על פשיטת רגל

משכנתאות למוגבלים בחשבון